VienKHTNN.Core - VienKHTNN_VanBanPhapQuy


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
TT10/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lựợng môi trường
31/CT-TTg 11/04/2021 Về việc đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
2361/QĐ-BTNMT 12/01/2021 Đính chính Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Luật số 72/2020/QH14 17/11/2020 Luật Bảo vệ môi trường
Quyết định số 887/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 4 năm 2020 07/04/2020 về việc ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
TT26/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính 22/12/2017 Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về Tài nguyên môi trường
1896/QĐ-TTg 28/11/2017 Về việc thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 06/01/2017 Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 30/12/2015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
123

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT