VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tiểu dự án 2 – tỉnh Thanh Hóa
Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) sử dụng vốn của Ngân hàng Thế giới (NHTG). Mục tiêu của dự án là hỗ trợ Chính phủ đảm bảo được quy hoạch ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT