VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó, Nghị định nêu rõ quy định về ...
MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG GÂY RA NHỮNG RỦI RO “KHÔNG TƯỞNG” CHO HÀNH TINH
Mực nước biển dâng gây ra những rủi ro “không thể tưởng tượng được” đối với hàng tỷ người trên khắp thế giới, với những tác động sâu sắc đối với an ninh, ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT