VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Bảo vệ tài nguyên nước
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định ...
Xây dựng nhóm chỉ tiêu kiểm kê chất lượng nước mưa
Nước mưa có vai trò rất quan trọng trong việc bổ sung nguồn dữ trữ nước mặt và nước ngầm. Nước mưa là kết quả của quá trình bay hơi nước trên toàn hành ...
Hướng dẫn tính toán cho hệ thống chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước cho nhóm chỉ tiêu kiểm kê về lượng nước mưa
Hệ thống chỉ tiêu tài nguyên nước là hệ thống thông số về đặc điểm, tiềm năng và mức độ phát triển tài nguyên nước, nhằm phục vụ cho công tác điều tra, ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT