VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Giám sát hồ chứa thời gian thực
(THỬ NGHIỆM) Giảm sát thông tin hồ chứa thủy lợi, thủy điện và dự báo dòng chảy, mực nước hồ chứa theo thời gian thực.

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT