VienKHTNN.Core - VienKHTNN_ChuongTrinhDeTai


Mã đề tàiTên đề tàiThời gian bắt đầu
KC.08.33/16-20 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt hạ lưu hồ chứa nước và đề xuất giải pháp ứng phó cho các hồ, đập và vùng hạ du trong các tình huống xả lũ, vỡ đập khu vực Bắc Trung Bộ (BTB) - Mã số: KC.08.33/16-20 Thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai” 10/04/2019
Nhiệm vụ chuyên môn Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Trà Khúc đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 14/05/2020
Nhiệm vụ chuyên môn Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 06/07/2020
Dự án chuyên môn cấp Bộ mở mới 2020 Rà soát, đề xuất điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 01/06/2020
TNMT.2019.02.01 Nghiên cứu xác lập hệ thống chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước. Áp dụng thử nghiệm ở lưu vực sông Ba 25/05/2020
TNMT.2020.02.02 Nghiên cứu xây dựng công nghệ cảnh báo sớm nguồn nước mùa cạn và nguy cơ hạn hán cho Đồng bằng sông Cửu Long 01/07/2020
Dự án chuyên môn cấp Bộ mở mới 2020 Xây dựng các giải pháp tổng thể trữ nước vùng đồng bằng sông Cửu Long để giải quyết vấn đề thừa nước vào mùa lũ, thiếu nước vào mùa khô phục vụ cho phát triển bền vũng đồng bằng sông Cửu Long 01/01/2020
TNMT.2018.02.13 Nghiên cứu xác định nguyên nhân sạt lở bờ sông và đề xuất công nghệ cảnh báo, dự báo mức độ sạt lở bờ sông tại một số khu vực sạt lở trọng điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long 01/07/2018
TNMT.2017.02.16 Nghiên cứu phân bố dòng chảy tại lưu vực sông Mê Công trong điều kiện phát triển sử dụng nước tưới của các quốc gia lưu vực Sông Mê Công phục vụ cho công tác đàm phán của Việt Nam và chia sẻ nguồn nước trong thực hiện Hiệp định Mê Công 1995 và Công ước 1997 của Liên Hợp Quốc 01/06/2017
ĐTCS2019 Nghiên cứu áp dụng phương pháp chi phí lợi ích làm cơ sở đề xuất phân bổ hợp lý tài nguyên nước lưu vực Sông Sesan - Srepok 01/01/2019
12

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT