VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TuLieu


STTTiêu đềChuyên mụcNgày tạoTệp đính kèm
1 Tổng quan các nghiên cứu ở Việt Nam về tài nguyên nước 21/12/2021
2 Thu thập ảnh viễn thám theo thời gian (từ năm 2014 đến nay) 21/12/2021
3 So sánh, phân tích và lựa chọn phương pháp xác định độ mặn từ ảnh viễn thám cho lưu vực sông Cauto 21/12/2021
4 Phân tích, so sánh các mô hình mô phỏng quá trình thuỷ văn, thuỷ lực, cân bằng nước và xâm nhập mặn 21/12/2021
5 Nghiên cứu, đánh giá mối quan hệ giữa ảnh viễn thám và độ mặn sử dụng phương pháp phân tích tương quan 21/12/2021
6 Đánh giá tính khả thi của các biện pháp phi công trình đã và đang áp dụng ở Việt Nam phục vụ đề xuất các giải pháp giúp cải thiện khả năng cấp nước và tăng cường sản xuất lúa gạo cho người dân trên lưu vực sông Cauto 21/12/2021
7 Đánh giá tính khả thi của các biện pháp công trình đã và đang áp dụng ở Việt Nam phục vụ đề xuất các giải pháp giúp cải thiện khả năng cấp nước và tăng cường sản xuất lúa gạo cho người dân trên lưu vực sông Cauto 21/12/2021
8 Đánh giá độ tin cậy của nguồn ảnh viễn thám có thể được sử dụng phục vụ xác định độ mặn 21/12/2021
9 Báo cáo niên độ 2020 dự án "Rà soát, đề xuất điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng" 21/12/2021
10 Báo cáo niên độ 2020 dự án "Xây dựng các giải pháp tổng thể trữ nước vùng đồng bằng sông Cửu Long để giải quyết vấn đề thừa nước vào mùa lũ, thiếu nước vào mùa khô phục vụ cho phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long" 21/12/2021
123

TƯ LIỆU MỚI