VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO In
Tuần thứ 40 từ 10/3/2022 đến 10/9/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm

(Lịch thay đổi được tô đỏ)

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT