VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO In
Tuần thứ 49 từ 12/4/2023 đến 12/10/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm

(Lịch thay đổi được tô đỏ)

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT