TÍNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT ĐẤT TỪ ẢNH LANDSAT

 

Các sản phẩm dữ liệu Landsat 1-8 cấp bao gồm các kỹ thuật số DN được lượng tử hóa và hiệu chỉnh theo tỷ lệ đại diện cho dữ liệu hình ảnh đa phổ.

Dữ liệu Landsat Cấp 1 có thể được thay đổi tỷ lệ thành độ phản xạ hoặc bức xạ khí quyển (TOA) bằng cách sử dụng các hệ số thay đổi tỷ lệ bức xạ được cung cấp trong tệp dữ liệu (MTL.txt) được cung cấp cùng với sản phẩm cấp 1. Tệp MTL cũng chứa các hằng số nhiệt cần thiết để chuyển đổi dữ liệu dải nhiệt sang nhiệt độ đọ sáng TOA (BT). Các công thức cho các lớp phủ này được tính dưới đây

Chuyển đổi sang bức xạ TOA: Dữ liệu Landsat cấp 1 có thể được chuyển đổi sang bức xạ quang phổ TOA bằng cách sử dụng các hệ số thay đổi tỷ lệ bức xạ trong tệp MTL.

λ : Độ chói quang phổ TOA (Watts/(m2*srad*μm))

Ml: Hệ số thay đổi tỷ lệ nhân theo dải cụ thể từ siêu dữ liệu

(RADIANCE_MULT_BAND_x, trong đó x là số dải)

AL = Hệ số thay đổi tỷ lệ phụ gia theo dải cụ thể từ siêu dữ liệu

(RADIANCE_ADD_BAND_x, trong đó x là số băng tần)

Qcal = Gía trị pixel sản phẩm tiêu chuẩn được lượng tử hóa và hiệu chỉnh (DN)

Chuyển đổi sang độ phản xạ TOA: Dải phản xạ DN có thể được chuyển đổi thành độ phản xạ TOA bằng cách sử dụng các hệ số thay đổi tỷ lệ trong tệp MTL.

ρ λ ':  Hệ số phản xạ hành tinh TOA, không hiệu chỉnh góc mặt trời. Lưu ý rằng ρλ'  không chứa hiệu chỉnh cho góc mặt trời.

Mp: Hệ số thay đổi tỷ lệ nhân theo dải cụ thể từ siêu dữ liệu

(REFLECTANCE_MULT_BAND_x, trong đó x là số dải)

Ap: Hệ số thay đổi tỷ lệ cộng theo dải cụ thể từ siêu dữ liệu

(REFLECTANCE_ADD_BAND_x, trong đó x là số dải)

Qcal: Lượng tử hóa và hiệu chỉnh giá trị pixel sản phẩm tiêu chuẩn (DN)

Hệ số phản xạ TOA với hiệu chỉnh góc mặt trời là:

ρ λ: Hệ số phản xạ hành tinh TOA

θ SE:  Góc nâng mặt trời cục bộ, góc nâng mặt trời trung tâm cảnh theo độ được cung cấp trong dữ liệu (SUN_ELEVATION).

θ SZ Góc thiên đỉnh cục bộ, θ SZ = 90 ° -  θ SE

Để tính toán hệ số phản xạ chính xác hơn, có thể sử dụng góc mặt trời trên mỗi pixcel thay vì góc mặt trời trung tâm cảnh. Mặc dù các góc thiên đỉnh mặt trời trên mỗi pixcel không được cung cấp cùng với các sản phẩm Landsat cấp 1, nhưng các công cụ được cung cấp cho phép người dùng tạo các góc dải.

Chuyển đổi sang Nhiệt độ độ sáng cao nhất của khí quyển: Dữ liệu dải nhiệt có thể được chuyển đổi từ bức xạ quang phổ sang nhiệt độ cao nhất của độ sáng khí quyển bằng cách sử dụng các hằng số nhiệt trong tệp MTL.

Dữ liệu dải nhiệt có thể được chuyển đổi từ bức xạ quang phổ sang nhiệt độ, độ sáng cao nhất của khí quyển bằng cách sử dụng các hằng số nhiệt trong tệp MTL:

T: Nhiệt độ độ sáng cao nhất của khí quyển (K) trong đó:

L λ : Độ chói quang phổ TOA (Watt/( m2*srad*μm)

K1: Hằng số chuyển đổi nhiệt theo dải từ dữ liệu

(K1_CONSTANT_BAND_x, trong đó x là dải nhiệt số)

K2: Hằng số chuyển đổi nhiệt theo dải cụ thể từ dữ liệu

(K2_CONSTANT_BAND_x, trong đó x là số dải nhiệt)

Hiệu chỉnh khí quyển (DOS1)

Diagram    Description automatically generated

Nhóm nghiên cứu phòng Công nghệ kỹ thuật TNN, chủ trì TS.Trần Bảo Chung

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_BinhLuan

BÌNH LUẬN