Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2021 (Đợt 1)

 

Thực hiện Quyết định số 512/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới thuộc 03 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 tại Thông báo số 25/TB-BTNMT ngày 25 tháng 3 năm 2021 trong thông báo có nhiệm vụ TNMT.2021.04.06. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam. Tuy nhiên kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ TNMT.2021.04.06 không có tổ chức và cá nhân nào trúng tuyển thực hiện. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thông báo tuyển chọn cho nhiệm vụ TNMT.2021.04.06 để thực hiện từ năm 2021.

1. Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các biểu mẫu và hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn thực hiện theo các phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.

Dự toán kinh phí đề tài xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00’ ngày 19 tháng 7 năm 2021.

4. Nơi nhận hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ:
http://vukhcn.monre.gov.vn hoặc Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ:

http://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx

5. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương II của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn phục vụ nghiên cứu của đề tài

Lãnh đạo viện

Lãnh đạo VIỆN KHOA HỌC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai hoạt động năm 2020

WRI- Chiều ngày 8/1/2020, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT