Seminar tháng 8 Áp dụng các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển bền vững SDG 6 của Việt Nam cho lưu vực sông Srepok

 

17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

Chương trình nghị sự 2030 nhấn mạnh rằng các chính phủ có trách nhiệm chính đối với việc theo dõi và giám sát tiến trình thực hiện của SDGs và các mục tiêu ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Để đảm bảo điều này, chương trình khuyến khích các quốc gia thành viên thiết lập các quy trình đánh giá thường xuyên, toàn diện và nhấn mạnh sự cần thiết của dữ liệu chất lượng cao, có thể truy cập, kịp thời và đáng tin cậy để đo lường tiến độ.

Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự đến 2030 vì sự phát triển bền vững, bao gồm 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể. Thực hiện theo quyết định của Chính phủ, đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học triển khai áp dụng các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển bền vững SDG 6 của Việt Nam cho lưu vực sông Srepok” được xây dựng để nghiên cứu cho mục tiêu này.

Với mục tiêu chính như vậy, đề tài cơ sở 2020 của Viện Khoa học tài nguyên nước tiến hành đánh giá cơ sở khoa học xây dựng các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG6) ở Việt Nam và thử nghiệm áp dụng các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển bền vững SDG6 của Việt Nam cho lưu vực sông Srepok.

Các mục tiêu phát triển bền vững được đề ra (SDGs) nhấn mạnh vào việc các chính phủ có trách nhiệm chính đối với việc theo dõi, giám sát, thực hiện SDGs và các mục tiêu ở cấp quốc gia. Để đảm bảo việc thực hiện, chương trình này khuyến khích các quốc gia thành viên thiết lập quy trình đánh giá thường xuyên, toàn diện nhưng phải đảm bảo tính chính xác cao, chất lượng dữ liệu cao, có thể truy cập dễ dàng để đo lường tiến độ.

Tổ chức Liên Hợp Quốc xây dựng mục tiêu phát triển bền vững SDG 6 dựa trên nền tảng để có thể áp dụng được với tất cả các quốc gia. Các mục tiêu, chỉ số điều được đưa ra dưới dạng tổng quát. Do vậy, việc Các vấn đề được xây dựng chi tiết để áp dụng cho Việt Nam là cần thiết. Từ nền tảng đó, đề tài đã tiến hành xây dựng chi tiết mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG6) theo hướng áp dụng cho Việt Nam.

Từ bộ chỉ số được xây dựng chi tiết cho Việt Nam, đề tài đã thử nghiệm áp dụng bộ chỉ số của mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG6) cho trường hợp lưu vực sông Srepok. Các kết quả áp dụng thử nghiệm đã chỉ ra rằng:

Đối với chỉ số 6.1.1, tỉ lệ dường dân được tiếp cận với dịch vụ nước uống an toàn tăng dần theo thời gian, tí lệ người dân sủ dụng các nguồn nước không đảm bảo giảm dần theo thời gian. Đối với chỉ số 6.2.1a, tỉ lệ người dân được dùng dịch vụ vệ sinh được quản lý an toàn tăng lên theo thời gian. Tuy nhiên, tỉ lệ người dân vẫn còn phóng uế bừa bãi giảm không đáng kể. Đối với chỉ số 6.3.2, các vùng nước bao gồm nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn lưu vực sông Srepok có chất lượng tốt. Đối với chỉ số 6.5.1, mức độ quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên địa bàn lưu vực sông Srepok chỉ đạt mức trung bình cao. Đối với chỉ số 6.5.2, tỷ lệ diện tích của lưu vực sông Srepok có thỏa thuận hợp tác quốc tế đạt tiêu chuẩn là 100%, toàn bộ diện tích lưu vực.

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor