SEMINAR KHOA HỌC THÁNG 4/2023: DỰ ÁN “ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI CÁC SÔNG LIÊN TỈNH THUỘC LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BỀN VỮNG”

 

Báo cáo “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững” được ThS.Trần Đức Thiện trình bày.

 

Thạc sĩ Trần Đức Thiện trình bày báo cáo Dự án

Dự án được thực hiện với các mục tiêu và nhiệm vụ sau:

Mục tiêu tổng quát

Đánh giá được sức chịu tải của các sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc, đề xuất các giải pháp thích hợp và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt các sông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Mục tiêu cụ thể

- Xác định được đặc điểm các nguồn nước, hiện trạng các nguồn thải; xây dựng bộ dữ liệu phục vụ quản lý các nguồn gây ô nhiễm trên các sông liên tỉnh  lưu vực sông Trà Khúc;

- Đánh giá được sức chịu tải của các sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc;

- Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt các sông thuộc lưu vực sông Trà Khúc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững;

- Công bố sức chịu tải của các sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc và phê duyệt kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt các sông quan trọng các sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc.

Nhiệm vụ của dự án

- Thu thập tài liệu hiện trạng số lượng và chất lượng tài nguyên nước; hiện trạng các nguồn thải trên các lưu vực sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc;

- Tổng hợp, phân tích các tài liệu thu thập, xác định các đối tượng cần điều tra bổ sung và điều tra chi tiết để đánh giá sức chịu tải;

- Điều tra thực trạng phân bố các nguồn ô nhiễm điểm và diện phát sinh chất ô nhiễm môi trường nước các sông; điều tra bổ sung nguồn nước tiếp nhận trên các sông;

- Lấy và phân tích các mẫu nước để xác định chất lượng nguồn tiếp nhận và chất lượng nguồn thải;

- Tính toán, xác định các thành phần đặc trưng, nồng độ các chất ô nhiễm trong nguồn tiếp nhận và nguồn thải;

- Xây dựng các kịch bản và dự báo theo kỳ phát triển kinh tế - xã hội tổng tải lượng các chất ô nhiễm thải vào nguồn nước;

- Đánh giá sức chịu tải trên các sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc;

- Xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững lưu vực sông Trà Khúc;

- Hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- Hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt sức chịu tải các sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc.

- Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phe duyệt Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt các sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc.

 

Lưu vực sông Trà Khúc

Các kết quả chính được đặt ra khi thực hiện Dự án:

- Tính toán tải lượng từ các nguồn gây ra ô nhiễm các sông thuộc lưu vực sông Trà Khúc.

- Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu thải của nguồn nước các sông thuộc lưu vực sông Trà Khúc.

- Xây dựng các kịch bản phân bổ tải lượng ô nhiễm để đạt mục tiêu chất lượng môi trường nước mặt.

- Đề xuất giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường nước mặt các sông thuộc lưu vực sông Trà Khúc.

 

Sau khi trình bày bài báo cáo, các đại biểu cùng thảo luận về những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục.

 

Phòng Quy hoạch và Dự báo tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài ...

QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC THỜI KỲ 2021 - 2030: ƯU TIÊN BẢO ĐẢM CẤP NƯỚC CHO SINH HOẠT

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 phê duyệt Quy hoạch tài nguyên ...

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG GÂY RA NHỮNG RỦI RO “KHÔNG TƯỞNG” CHO HÀNH TINH

Mực nước biển dâng gây ra những rủi ro “không thể tưởng tượng được” đối với hàng tỷ người trên ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_BinhLuan

BÌNH LUẬN