Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã ban hành quyết định số 477/QĐ-SKHCN về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn phục vụ nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo phục vụ dự báo và kiểm soát chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội” với tổng dự toán là 482.400.000 đồng. Các gói thầu tư vấn bao gồm:

Gói thầu số 1: Xây dựng bản đồ diễn biến chất lượng nước trên hệ thống sông Nhuệ - Đáy. Giá gói thầu: 78.280.000 đồng.

Gói thầu số 2: Thiết lập mô hình thủy lực cho hệ thống sông Nhuệ - Đáy trên địa bàn Hà Nội. Giá gói thầu: 206.600.000 đồng.

Gói thầu số 3: Chỉnh lý và đánh giá khả năng dự báo của mô hình trí tuệ nhân tạo. Giá gói thầu: 197.520.000 đồng.

Theo đó, tại quyết định này, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội giao Viện Khoa học tài nguyên nước (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Hiện tại, Viện Khoa học tài nguyên nước đã đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên trang muasamcong.mpi.gov.vn số 20210664100 và đang tiến hành các bước chỉ định thầu cho gói thầu số 1 đảm bảo thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý II năm nay.

Thu Hà

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT