Ninh Bình: Lắp hệ thống quan trắc chất lượng nước sông Đáy

 

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương đề xuất phương án lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước tự động trên hệ thống sông Đáy thuộc địa phận tỉnh, đồng thời xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quan trắc chất lượng nước mặt, nước thải, hoạt động xả nước thải của các cơ sở xả thải và cơ chế quản lý sử dụng phần mềm. Nghiên cứu lập danh mục nguồn nước nội tỉnh, trong đó xác định rõ các nguồn nước nội tỉnh trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy. Tổ chức xác định, cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 07/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy; Có biện pháp chặt chẽ kiểm soát nước thải, chất thải trong sản xuất nông nghiệp để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong các kênh, mương tưới tiêu thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng đưa vào vận hành các công trình xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh để nguồn nước thải ra môi trường đáp ứng được yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật cho phép trước khi thải ra môi trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện những nội dung; Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung; các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc thẩm quyền; làng nghề có hoạt động xả thải trên địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện trường hợp vi phạm vệ bảo vệ môi trường. Tổ chức thu gom, xử lý toàn bộ chất thải rắn phát sinh; chấm dứt và xử lý nghiêm tình trạng chất thải vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường; Đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình trong làng nghề di dời hoạt động vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

 

 

K.Linh

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO DÒNG CHẢY VÀO HỒ CHỨA BẢN VẼ THEO THỜI GIAN THỰC TRÊN NỀN TẢNG WEBGIS

Thuộc đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020 Viện Khoa học tài nguyên nước

Cảm biến quan trắc chất lượng nước tự động

Cảm biến quan trắc chất lượng nước tự động là sản phẩm nghiên cứu của nhóm cán bộ ở Trung

Tìm phương án giải quyết ô nhiễm nước

Ô nhiễm nước đã nổi lên trở thành một mối đe dọa kinh tế liên quan đến nước lớn nhất

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor