NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO DÒNG CHẢY VÀO HỒ CHỨA BẢN VẼ THEO THỜI GIAN THỰC TRÊN NỀN TẢNG WEBGIS

 

Giám sát và dự báo dòng chảy vào các hồ chứa theo thời gian thực đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả vận hành của các hồ chứa. Tuy nhiên, công tác giám sát và dự báo dòng chảy theo thời gian thực, phục vụ vận hành các hồ chứa chưa được nghiên cứu nhiều ở nước ta do thiếu các thông tin số liệu quan trắc và dự báo theo thời gian thực và việc xây dựng một hệ thống kết nối các thành phần bao gồm xử lý số liệu khí tượng, mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy và phân tích, xử lý, biểu diễn kết quả đẩu ra còn gặp nhiều khó khăn. Nghiên cứu này trình bày một hệ thống giám sát và dự báo dòng chảy vào hồ chứa theo thời gian thực trên nền tảng WebGIS và áp dụng hệ thống này cho hồ Bản Vẽ. Dữ liệu đầu vào của hệ thống là lượng mưa và bốc hơi dự báo từ mô hình GFS (global forecast system), lượng mưa quan trắc từ vệ tinh GPM (global precipitation measurement).

Kết quả đầu ra của hệ thống là quá trình lưu lượng vào hồ Bản Vẽ từ thời điểm hiện tại đến 4 ngày tiếp theo. Bên cạnh hệ thống dự báo, hệ thống quan trắc cũng cho phép thu thập các thông tin quan trắc tại hồ chứa từ hệ thống thông tin hồ chứa của Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN theo thời gian thực. Các kết quả quan trắc và dự báo sau đó sẽ được đưa lên website của Viện Khoa học tài nguyên nước. Các kết quả của nghiên cứu này có thể áp dụng trực tiếp để dự báo dòng chảy vào hồ chứa Bản Vẽ, đồng thời có thể áp dụng để dự báo dòng chảy cho các hồ chứa khác ở Việt Nam, phục vụ công tác vận hành hồ chứa theo thời gian thực.

Thông tin đề tài:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất hệ thống theo dõi và dự báo dòng chảy vào hồ chứa theo thời gian thực.

Mục tiêu: 

  • Xây dựng được hệ thống theo dõi và dự báo dòng chảy vào hồ chứa theo thời gian thực hoạt động trên trang web của Viện Khoa học tài nguyên nước.
  • Ứng dụng được hệ thống theo dõi và dự báo dòng chảy vào hồ chứa theo thời gian  thực cho hồ chứa thuỷ điện Bản Vẽ trên sông Cả

Thời gian thực hiện: 12 Tháng, từ 01/2020-12/2020.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS
1. General information
- Research: Study on developing a real-time monitoring and forecasting system of reservoir inflow.

- Code: CS.2020.02.07

- Research manager: Trần Anh Phương

- Implementing institution: Water Resources Institute

- Duration: from Jan 2020 to Dec 2020

2. Objective(s):

- Developing a real-time monitoring and forecasting system of reservoir inflow operating on the website of the Institute of Water Resources.

- Applying real-time monitoring and forecasting system of reservoir inflow for Ban Ve hydropower reservoir on Ca river.

3. Creativeness and innovativeness: The research has developed a tool set to automatically monitor and forecast reservoir inflow in real time. It is not to mention that the system includes automatically tools for receiving and extracting satellite rain data, rain and evaporation forecasting data in real time, running a model for forecasting
reservoir inflow, extracting reservoir information and illustrating real-time monitoring and forecasting results on WebGIS platform.

4. Research results: Real-time monitoring and forecasting system for reservoir inflow for Ban Ve hydropower construction on Ca river, and applying to flow forecast for other reservoirs in Vietnam, serving the reservoir operation in real time.

5. Products: 01 Report on Developing a real-time monitoring and forecasting system of reservour inflow operating on the WebGIS platform. 01 Real-time flow monitoring and forecasting system for Ban Ve reservoir on Ca river on the website of the Institute of Water Resources. 01 Synthesis report on the research results. 01 scientific article published on the proceedings of the scientific conference of Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change.

6. Transfer alternatives, application address, impacts and benefits of research results: The research products is going to be transferred to the Department of Water Resources Technology and Engineering - Water resources Institute.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Anh Phương

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sử dụng công nghệ viễn thám trong công tác quản lý tài nguyên nước

Quản lý tài nguyên nước đang là một thách thức lớn, không chỉ đối với nước ta mà còn là ...

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo lũ lụt

Lũ lụt là một trong những thảm họa thiên nhiên có sức tàn phá nặng nề nhất. Các mô hình ...

Ứng dụng công nghệ AI trong dự báo tài nguyên nước

Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) đã và đang là một trong những công nghệ được quan tâm ...

Đánh giá so sánh dữ liệu CHIRPS VÀ CFSR cho lưu vực thiếu dữ liệu bằng cách sử dụng mô hình SWAT

Hiện nay, công nghệ viễn thám đã được ứng dụng nhiều trong các nghiên cứu tài nguyên nước trên thế ...

Xác định biến động diện tích mặt nước bằng công nghệ Google Earth Engine

Theo dõi diễn biến diện tích mặt nước hồ chứa theo thời gian giúp xác định quy luật vận hành, ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT