Hội thảo báo cáo kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2022.01.36

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Anh Đức, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước đã nhấn mạnh các kết quả của đề tài “Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hợp tác trong điều tra, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản liên quốc gia của Việt Nam

Mục tiêu của đề tài:

Đề xuất được cơ chế, chính sách hợp tác trong điều tra, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản liên quốc gia của Việt Nam;

Đánh giá được thực trạng, tác động của các cơ chế chính sách hợp tác trong điều tra, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản liên quốc gia của Việt Nam.

Báo cáo “Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hợp tác trong điều tra, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản liên quốc gia của Việt Nam” do ThS. Lê Thị Hường, chủ nhiệm đề tài trình bày.

Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật về quản lý tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản liên quốc gia nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa các luật, đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản trong thời kỳ mới và tiếp thu kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản thành công của các nước trên thế giới, thực thi có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, đề tài “Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hợp tác trong điều tra, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản liên quốc gia của Việt Nam” đã tiến hành tổng hợp thông tin, phân tích, đánh giá hệ thống pháp luật, quy định, chính sách về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản hiệu quả của một số quốc gia trên thế giới và rà soát các quy định, kinh nghiệm quốc tế về những chính sách, vấn đề mới dự kiến bổ sung hỗ trợ xây dựng Luật Tài nguyên nước và Luật Khoáng sản.

Báo cáo “Đề xuất chỉnh sửa một số Điều khoản liên quan đến hợp tác quốc tế về tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản liên quốc gia trong Luật tài nguyên nước và Luật Khoáng sản” do ThS. Nguyễn Kiên, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo đề xuất sửa đổi:

Nguyên tắc hợp tác quốc tế về tài nguyên nước (Điều 66);

Trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam đối với nguồn nước liên quốc gia (Điều 67);

Hợp tác quốc tế về tài nguyên nước (Điều 68);

Giải quyết tranh chấp, bất đồng về nguồn nước liên quốc gia (Điều 69).

Báo cáo “Đề xuất chỉnh sửa một số Điều khoản liên quan đến hợp tác quốc tế về tài nguyên địa chất, khoáng sản trong Luật Khoáng sản” do TS. Nguyễn Đại Trung, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản trình bày. Nội dung báo cáo như sau:

- Việc bổ sung một số điều khoản liên quan đến hợp tác quốc tế trong khai thác tài nguyên địa chất và khoáng sản trong Luật khoáng sản là cần thiết và đúng đắn để đáp ứng các thách thức trong việc phát triển ngành địa chất của Việt Nam.

- Đồng thời, các đề xuất chỉnh sửa cụ thể đã được đưa ra, bao gồm bổ sung các điều trong Luật khoáng sản, để cải thiện các quy định về hợp tác quốc tế, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp tác, hình thức hợp tác quốc tế và khai thác tài nguyên địa chất và khoáng sản.

- Đề xuất các phương án thực hiện các đề xuất chỉnh sửa, bổ sung cụ thể đã được đưa ra, bao gồm tăng cường hợp tác giữa các đối tác trong nước và quốc tế, đưa ra các quy định và quy trình rõ ràng và giám sát và kiểm soát hoạt động khai thác tài nguyên địa chất và khoáng sản.

- Với các đề xuất này, khi áp dụng sẽ có được một khung pháp lý rõ ràng hơn và hiệu quả để khai thác tài nguyên địa chất và khoáng sản, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển ngành địa chất của Việt Nam một cách bền vững và hiệu quả.

Các kết quả nghiên cứu của đề tài cơ bản đáp ứng yêu cầu đã đặt đồng thời đáp ứng các tiêu chí chất lượng trong Thuyết minh được phê duyệt. Các sản phẩm chính của đề tài bao gồm:

  1. Báo cáo đề xuất chỉnh sửa một số Điều khoản liên quan đến hợp tác quốc tế trong điều tra, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước liên quốc gia trong Luật tài nguyên nước;
  2. Báo cáo đề xuất chỉnh sửa một số Điều khoản liên quan đến hợp tác quốc tế trong điều tra, sử dụng và bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản trong Luật Khoáng sản;
  3. Báo cáo tổng hợp về thực trạng việc thực thi các điều ước quốc tế (bao gồm cả các Công ước) mà Việt Nam đã ký kết, tham gia trong điều tra, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản liên quốc gia của Việt Nam;
  4. Báo cáo phân tích hiện trạng công tác điều tra, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản liên quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam;
  5. Dự thảo cơ chế hợp tác trong điều tra, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản liên quốc gia của Việt Nam;
  6. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách khi tham gia các điều ước hợp tác trong điều tra, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản liên quốc gia của Việt Nam;
  7. Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp về kết quả nghiên cứu.

Sau khi chủ nhiệm đề tài trình bày các kết quả thực hiện đề tài, các chuyên gia và các nhà khoa học cùng thảo luận về những kết quả đạt được và những tồn tại khắc phục. Về cơ bản đề tài đã thực hiện được một khối lượng công việc lớn đáp ứng yêu cầu đặt hàng, tuy nhiên, để kết quả được hoàn thiện và có tính ứng dụng cao hơn cần có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, TS. Nguyễn Anh Đức đề nghị nhóm thực hiện đề tài tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo để chuẩn bị cho Hội đồng nghiệm thu đề tài.

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_BinhLuan

BÌNH LUẬN