Hội đồng kiểm tra tiến độ và định kỳ năm 2021 Nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, mã số NĐT.100.CU/21

 

Tham dự Hội đồng với sự có mặt của Ông Nguyễn Phú Bình – Phó giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, các chuyên gia thuộc Hội đồng khoa học của Bộ và đại diện cơ quan tổ chức chủ trì thực hiện.

TS. Trần Anh Phương – Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật tài nguyên nước – Chủ nhiệm dự án đã trình bày mục tiêu, các nội dung thực hiện và tiến độ thực hiện đề tài đến thời điểm báo cáo:

Mục tiêu của đề tài:

+ Làm rõ hiện trạng nguồn nước mặt và xâm nhập mặn trên lưu vực sông Cauto;

+ Thiết lập được mô hình mô phỏng và dự báo nguồn nước mặt và xâm nhập mặn theo các kịch bản khai thác sử dụng nước khác nhau có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu;

+ Đề xuất được giải pháp khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn nước mặt phục vụ sản xuất lúa gạo và cải thiện cấp nước cho người dân;

+ Tăng cường được năng lực nghiên cứu của 2 đối tác là Viện Khoa học tài nguyên nước và Viện Khoa học thuỷ lợi quốc gia Cuba.

Đề tài được phê duyệt và bắt đầu triển khai thực hiện từ cuối tháng 01/2021, cho đến thời điểm hiện tại, đề tài đã và đang triển khai các công việc theo đúng tiến độ đã đăng ký, một số nội dung chính thực hiện đến thời điểm hiện tại của đề tài gồm:

+ Phân tích, so sánh các mô hình mô phỏng quá trình thuỷ văn, thuỷ lực, cân bằng nước và xâm nhập mặn, làm kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ ở lưu vực sông Cauto.

+ Phân tích tính khả thi của phương pháp viễn thám trong xác định biến đổi theo không gian và thời gian của độ mặn trên lưu vực sông Cauto.

+ Phân tích khả năng ứng dụng của các biện pháp công trình và phi công trình đã và đang được thực hiện .ở Việt Nam và trên thế giới cho lưu vực sông Cauto.

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong xác định độ mặn.

Theo tiến độ đã đăng ký tại Thuyết minh và Hợp đồng ký với Bộ KH&CN, năm 2021, đề tài chưa thực hiện chuyến điều tra khảo sát thực địa tại lưu vực sông Cauto (Cuba), mà chỉ trao đổi quả email và làm việc thông qua họp trực tuyến với đối tác, bên cạnh đó, từ khi triển khai thực hiện đề tài, phía đối tác đã 3 lần thay đổi đơn vị đầu mối, do vậy, đề tài còn gặp đôi chút khó khăn trong việc thu thập các tài liệu và số liệu tại lưu vực nghiên cứu.

Nhóm thực hiện đề tài cũng đã đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ đề tài trong việc kết nối với bên đối tác, nhằm phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các nội dung thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, ông Nguyễn Phú Bình kết luận, đề tài cần tiếp tục thực hiện các nội dung tiếp theo của năm 2021, nhằm đảm bảo đúng tiến độ như đã đăng ký.

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Viện Khoa học tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT