Hội đồng kiểm tra tiến độ, định kỳ đề tài Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia, mã số KC.08.33/16-20.

 

Sáng 10/11/2020, tại Văn phòng Ban chủ nhiệm Chương trình KC08 đã tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ, định kỳ đề tài Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt hạ lưu hồ chứa và đề xuất giải pháp ứng phó cho các hồ, đập và vùng hạ du trong các tình huống xả lũ, vỡ đập khu vực Bắc Trung Bộ (BTB)", mã số KC.08.33/16-20.

Hội đồng kiểm tra tiến độ, định kỳ đề tài Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia, mã số KC.08.33/16-20.

Tham dự Hội đồng có đại diện Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên; Ban chủ nhiệm Chương trình KC08/16-20; Lãnh đạo Viện Khoa học tài nguyên nước và nhóm thực hiện đề tài.

Hội đồng đã tiến hành kiểm tra các sản phẩm và tiến độ thực hiện các nội dung công việc kết quả cho thấy, về cơ bản đề tài đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm và đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đặt ra năm 2020, các báo cáo hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lượng theo Hợp đồng thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ số 33/2019/HĐ-ĐT-KC.08/16-20 ký ngày 04 tháng 6 năm 2019 giữa Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên với Viện Khoa học tài nguyên nước. Tính đến thời điểm báo cáo, đề tài đã hoàn thành 03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ BĐKH của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kết luận của Hội đồng kiểm tra thông qua các kết quả đạt được năm 2020 của đề tài và yêu cầu hoàn thiện sản phẩm sớm nộp cho Văn phòng để xác nhận khối lượng sản phẩm. Sau khi được cấp nốt số kinh phí còn lại của đề tài, Hội đồng yêu cầu đề tài khẩn trương hoàn thiện để đảm bảo tiến độ nghiệm thu kết thúc đề tài trong Tháng 12/2020.

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT