HỘI ĐỒNG CẤP SƠ SỞ NGHIỆM THU KẾT QUẢ DỰ ÁN “ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI CÁC SÔNG LIÊN TỈNH THUỘC LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BỀN VỮNG”

 

Chiều ngày 16/10, tại Viện Khoa học tài nguyên nước, Chủ tịch Hội đồng, TS. Trần Văn Trà – Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước đã chủ trì cuộc họp Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu kết quả Dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

Toàn cảnh cuộc họp

ThS. Trần Đức Thiện – Đại diện nhóm thực hiện Dự án trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và các sản phẩm khoa học. Dự án đã xây dựng các báo cáo theo đúng Quyết định số 831/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 04 năm 2021 về việc phê duyệt nội dung, dự toán dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững”

ThS. Trần Đức Thiện – Đại diện nhóm thực hiện trình bày báo cáo tại buổi họp

Mục tiêu của Dự án:

  • Xác định được đặc điểm các nguồn nước, hiện trạng các nguồn thải; xây dựng bộ dữ liệu phục vụ quản lý các nguồn gây ô nhiễm trên các sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc.
  • Đánh giá được sức chịu tải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm trên các sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc.
  • Công bố khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các nguồn nước liên tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc và phê duyệt kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt các sông quan trọng.
  • Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt các sông quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Với các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, nội dung thực hiện của nhiệm vụ bao gồm:

  • Nội dung, quy định kỹ thuật các công tác: thu thập tài liệu, chuẩn bị, tổng hợp, xử lý tài liệu, điều tra khảo sát bổ sung thông tin về nhu khai thác, sử dụng nước được thực hiện theo Thông tư số 71/2017/TTBTNMT về định mức kinh tế kỹ thuật xác định dòng chảy nhỏ nhất trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa; Quyết định số 154/QĐ-TCMT ngày 15/02/2019 ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán sức chịu tải nguồn nước song; đối với các nguồn thải được thực hiện theo Thông tư số 21/2009/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.
  • Nội dung lấy và phân tích mẫu nước xác định chất lượng nguồn tiếp nhận và chất lượng nguồn thải thực hiện theo Quyết định số 154/QĐTCMT ngày 15/02/2019 ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán sức chịu tải nguồn nước sông và Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước; dự toán tính theo quyết định số 1988/QĐ-BTNMT ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường.
  • Nội dung xác định dòng chảy nhỏ nhất trên các sông chính thuộc lưu vực sông Trà Khúc theo Thông tư số 64/2017/TTBTNMT quy định về xác định dòng chảy nhỏ nhất trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng; định mức kinh tế - kỹ thuật vận dụng theo Thông tư số 71/2017/TT-BTNMT về định mức kinh tế kỹ thuật xác định dòng chảy nhỏ nhất trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.
  • Nội dung đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước theo Thông tư số 76/2017/TTBTNMT quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường; định mức kinh tế - kỹ thuật vận dụng theo Thông tư số 21/2009/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.

Kết quả nghiên cứu của Dự án là cơ sở quan trọng trong việc ra quyết định trong quản lý khai thác sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước trên lưu vực sông Trà Khúc, đồng thời đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu của các cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện Dự án, cũng như của cơ quan chủ trì là Viện Khoa học tài nguyên nước.

Kết quả của dự án sẽ là cơ sở đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở trong vùng, thông qua việc cung cấp những thông tin đầy đủ về hiện trạng khai thác nước, hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và khả năng đáp ứng chất lượng nước cho các mục đích sử dụng để lựa chọn phương án khai thác hiệu quả và bền vững phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

Phát biểu tổng kết, TS. Trần Văn Trà – Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước đề nghị nhóm thực hiện Dự án tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng và tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo để chuẩn bị cho Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ.

Phòng Quy hoạch và Dự báo tài nguyên nước

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_BinhLuan

BÌNH LUẬN