VienKHTNN.Core - VienKHTNN_HoChua


THÔNG TIN LƯU LƯỢNG NƯỚC

THÔNG TIN MỰC NƯỚC

THÔNG TIN

Sơn La

Cảnh báo tình trạng lũ lụt hiện nay

Bản Chát

Mực nước Bản Chát đang lên

Bản Vẽ

Mực nước Bản Vẽ bình thường

A Lưới

mực nước A Lưới bình thường

A Vương

Mực nước A Vương bình thường

An Khê

Mực nước An Khê đang lên