Áp dụng các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển bền vững SDG 6 của Việt Nam cho lưu vực sông Srepok

 

Các mục tiêu phát triển bền vững được đề ra (SDGs) nhấn mạnh vào việc các chính phủ có trách nhiệm chính đối với việc theo dõi, giám sát, thực hiện SDGs và các mục tiêu ở cấp quốc gia. Để đảm bảo việc thực hiện, chương trình này khuyến khích các quốc gia thành viên thiết lập quy trình đánh giá thường xuyên, toàn diện nhưng phải đảm bảo tính chính xác cao, chất lượng dữ liệu cao, có thể truy cập dễ dàng để đo lường tiến độ.

Tổ chức Liên Hợp Quốc xây dựng mục tiêu phát triển bền vững SDG 6 dựa trên nền tảng để có thể áp dụng được với tất cả các quốc gia. Các mục tiêu, chỉ số điều được đưa ra dưới dạng tổng quát. Do vậy, việc Các vấn đề được xây dựng chi tiết cho thực tiễn triển khai ở Việt Nam là cần thiết. Từ nền tảng đó, đề tài đã tiến hành xây dựng chi tiết mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG6) theo hướng áp dụng cho Việt Nam.

Từ bộ chỉ số được xây dựng chi tiết cho Việt Nam, đề tài đã thử nghiệm áp dụng bộ chỉ số của mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG6) cho trường hợp lưu vực sông Srepok. Các kết quả áp dụng thử nghiệm đã chỉ ra rằng:

Đối với chỉ số 6.1.1, tỉ lệ dường dân được tiếp cận với dịch vụ nước uống an toàn tăng dần theo thời gian, tí lệ người dân sủ dụng các nguồn nước không đảm bảo giảm dần theo thời gian. Đối với chỉ số 6.2.1a, tỉ lệ người dân được dùng dịch vụ vệ sinh được quản lý an toàn tăng lên theo thời gian. Tuy nhiên, tỉ lệ người dân vẫn còn phóng uế bừa bãi giảm không đáng kể. Đối với chỉ số 6.3.2, các vùng nước bao gồm nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn lưu vực sông Srepok có chất lượng tốt. Đối với chỉ số 6.5.1, mức độ quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên địa bàn lưu vực sông Srepok chỉ đạt mức trung bình cao. Đối với chỉ số 6.5.2, tỷ lệ diện tích của lưu vực sông Srepok có thỏa thuận hợp tác quốc tế đạt tiêu chuẩn là 100%, toàn bộ diện tích lưu vực.

Để áp dụng cho các lưu vực sông tương tự, cần tiến hành đánh giá tình hình số liệu của lưu vực đó, từ đó đưa ra kế hoach khảo sát bổ sung các dữ liệu còn thiếu và tiến hành đánh giá các mục tiêu theo hướng Liên Hợp Quốc đã đề ra.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học triển khai áp dụng các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển bền vững SDG 6 của Việt Nam cho lưu vực sông Srepok

- Mã số: CS.2020.02.07

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Bảo Hoàng

- Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Tài nguyên nước

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01-12/2020

2. Mục tiêu: Xây dựng được các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển bền vững SDG 6 của Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng được các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển bền vững SDG 6 của Việt Nam cho lưu vực sông Srepok.

3. Tính mới và sáng tạo: Đề tài nhấn mạnh việc tổng kết thực tiễn, kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có để áp dụng giải quyết việc đánh giá tiến trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 6. Mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG6) là một tập hợp các chỉ tiêu liên quan đến tương lai phát triển quốc tế có liên quan đến nước. Liên Hiệp Quốc đã đề ra các mục tiêu này và xúc tiến với tên gọi Các Mục tiêu Toàn cầu về Phát triển Bền vững, để thay cho Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đã hết hạn vào cuối năm 2015. Họ sẽ thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Bền vững này từ năm 2015 đến năm 2030.

4. Kết quả nghiên cứu: Bộ chỉ số của mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG6) cho Việt Nam và kết quả thử nghiệm áp dụng được các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển bền vững SDG 6 của Việt Nam cho lưu vực sông Srepok.

5. Sản phẩm: 01 Báo cáo Đánh giá cơ sở khoa học xây dựng các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển bền vững SDG 6 ở Việt Nam, 01 Báo cáo Đánh giá kết quả thử nghiệm áp dụng các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển bền vững SDG 6 của Việt Nam cho lưu vực sông Srepok, 01 Báo cáo tổng hợp, 01 Bài báo đăng trên tạp chí Khí tượng Thủy văn

 

 

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project title: Scientific research on the application of the Sustainable Development Goal SDG 6 of Vietnam for the Srepok River basin

Code number: CS.2020.02.07

Coordinator: Nguyen Bao Hoang

Implementing institution: Water Resources Institute

Duration: from Jan to Dec / 2020

2. Objective(s): Develop the SDG 6 Sustainable Development Goals indicators for Vietnam. The application of the Sustainable Development Goals SDG 6 for the Srepok River basin.

3. Creativeness and innovativeness: The topic emphasizes the practical review, inherits the research results that have been applied to solve the assessment of the implementation of the sustainable development goal No. 6. Sustainable development goal 6 (SDG6) is a set of indicators relevant to the international development future relevant to water. The United Nations has set these goals and promoted them as the Global Goals for Sustainable Development, to replace the Millennium Development Goals that expired at the end of 2015. They will implement these Sustainable Development Goals from 2015 to 2030.

4. Research results: Sustainable Development Goal 6 (SDG6) Indicator Set for Vietnam and results for the application of Sustainable Development Goals SDG 6 of Vietnam for the Srepok River Basin

5. Products: 01 SDG 6 Sustainable Development Goals Assessment Report in Vietnam, 01 SDG 6 Sustainable Development application Report of Vietnam for the Srepok River Basin, 01 Synthesis Report, 01 Paper in Meteorological and hydrological journal.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results:

The products will be delivered to Department of Water Resources Economy and Management - Water Resources Institute.

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Triển khai xây dựng các quy hoạch trong lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn

Chiều ngày 7/8, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp xây dựng các quy hoạch ngành quốc

Nghệ An nâng cấp 27 hồ chứa ách yếu

Tỉnh Nghệ An đang triển khai Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” do Ngân hàng Thế

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT