Nghiên cứu các quy định pháp luật và chính sách về tái sử dụng, tuần hoàn nước thông qua hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Việt Nam

 

Các thành phần cơ bản của hệ thống tái sử dụng nước tập trung bao gồm: Các hệ thống thu gom nước thải (cống rãnh, đường ống và trạm bơm), nguồn nước, cơ sở xử lý nước thải; Lưu trữ nước thải đã xử lý, hệ thống phân phối nước thải đã xử lý (nước tái chế và nước tái sử dụng); Và hệ thống quan trắc chất lượng nước. Mỗi thành phần đều cần mô tả và quản lý với cách thức phù hợp. Như vậy các thành phần cơ bản của hệ thống tái sử dụng nước tập trung cũng như tác động đến sức khỏe người sử dụng nước tái tạo đều cần phải có các chế tài hoặc văn bản pháp quy chuẩn kỹ thuật để điều chỉnh và thực hành áp dụng.

Từ năm 2015, Ban kỹ thuật ISO/TC 282 Water reuse của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã tiến hành biên soạn và được ISO công bố các tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về tái sử dụng nước. Để hội nhập kịp thời với các tiêu chuẩn quốc tế này theo tinh thần “tiêu chuẩn hóa đi trước một bước”, các năm 2017, 2018 và 2020 cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam đã chấp nhận thành các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) đầu tiên về tái sử dụng nước và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố là tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực này. Trong đó phải kể đến nhóm tiêu chuẩn về tái sử dụng nước tại khu vực đô thị gồm: TCVN 12526:2018 (ISO 20761:2018) về Hướng dẫn đánh giá an toàn tái sử dụng nước – Thông số và phương pháp đánh giá; và bộ TCVN 12525:2018 (ISO 20760:2018) (gồm 2 phần) về Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung.

TCVN 12526:2018 (ISO 20761:2018): Tái sử dụng nước tại khu vực đô thị - Hướng dẫn đánh giá an toàn tái sử dụng nước - Thông số và Phương pháp đánh giá. Tiêu chuẩn này quy định sự đánh giá an toàn tái sử dụng nước và các thông số được chấp nhận cộng đồng và các phương pháp sử dụng cho người thiết kế, quản lý và/hoặc giám sát các kế hoạch và hoạt động tái sử dụng nước không uống được ở các khu vực đô thị trên quan điểm về chất lượng nước. Tiêu chuẩn này cũng có thể được sử dụng trong các giai đoạn khác nhau của các dự án tái sử dụng nước không uống được như thiết kế, vận hành và sau đánh giá.

Bộ TCVN 12525:2018 (ISO 20760:2018) về Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung:

   - TCVN 12525-1:2018 (ISO 20760-1:2018) Tái sử dụng nước tại khu vực đô thị - Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung - Phần 1: Nguyên tắc thiết kế hệ thống tái sử dụng nước tập trung. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các cá nhân thực hiện và các cơ quan quản lý có ý định thực hiện các nguyên tắc và quyết định về tái sử dụng nước tập trung một cách an toàn, tin cậy và bền vững. Tiêu chuẩn này đề cập đến toàn bộ hệ thống tái sử dụng nước tập trung và có thể áp dụng cho mọi hợp phần của hệ thống tái tạo nước (ví dụ: nước nguồn, xử lý, phân phối, vận hành, bảo trì và quan trắc).

   - TCVN 12525-2:2018 (ISO 20760-2:2017): Tái sử dụng nước tại khu vực đô thị - Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung – Phần 2: Quản lý hệ thống tái sử dụng nước tập trung. Tiêu chuẩn này cung cấp các hướng dẫn cho việc quản lý các hệ thống tái sử dụng nước tập trung và các ứng dụng tái sử dụng nước ở các khu vực đô thị.

Tài liệu tham khảo:

[1]       Việt Khoa and Hương Trà, “Tiêu chuẩn về tái sử dụng nước ở khu vực đô thị với mục tiêu phát triển bền vững,” Cổng thông tin điện tử Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 2021.

Phòng Kinh tế và Quản lý tài nguyên nước

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nghiên cứu các tiêu chí chống san lấp hồ, ao

Hồ, đất ngập nước và hồ chứa (vùng nước) là những hệ sinh thái đặc biệt có chức năng môi ...

Công cụ chính sách và kinh tế trong quản lý tài nguyên nước

Nước là một nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm cả về chất lượng và số lượng. Nhu cầu sử ...

Các nguyên tắc cơ bản trong quản trị nước

Tính chất đa tầng, đa quy mô và đa tác nhân của các hệ thống nước dẫn đến sự phức ...

Các cách tiếp cận quản lý nước trong nền kinh tế tuần hoàn

Trong những thập kỷ gần đây, tình trạng khan hiếm nước là hậu quả của quá trình đô thị hóa ...

Một số giải pháp trong tái sử dụng, tuần hoàn nước tại chỗ đối với công nghiệp và thương mại

Chất lượng nước tốt là điều cần thiết đối với sức khỏe con người, với sự phát triển kinh tế ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_BinhLuan

BÌNH LUẬN